Κατά το στάδιο κατανομής του προϋπολογισμού δεν υπάρχει ποιοτική αξιολόγηση. Όλες οι επιλέξιμες αιτήσεις χρηματοδότησης θα λάβουν επιχορήγηση. Το εγκεκριμένο ποσό επιχορήγησης θα εξαρτηθεί από μία σειρά από δεδομένα:

 

Σύνολο Διαθέσιμου προϋπολογισμού Τουλάχιστον 1.490.780€

 

Ο προϋπολογισμός επιμερίζεται στα ισχύοντα κριτήρια κατανομής με τον ακόλουθο τρόπο:

Ελάχιστα ποσά επιχορήγησης Τουλάχιστον 222.000,00€
Qualitative performance and policy priorities and thematic areas Τουλάχιστον 1.178.000,00€

 

Exceptional costs 90.780,00€

 

Ελάχιστο ποσό επιχορήγησης Ο αιτών μπορεί να λάβει ως ελάχιστο ποσό επιχορήγησης, το ποσό των: 6.000,00€
Μέθοδος: Η ΕΜΣ υπολόγισε το ελάχιστο ποσό επιχορήγησης λαμβάνοντας υπόψη τις ελάχιστες προϋποθέσεις των δραστηριοτήτων εθελοντισμού, ανά τύπο δραστηριότητας, τα μοναδιαία κόστη συνεισφοράς, όπως καθορίζονται στον Οδηγό του Προγράμματος, το διαθέσιμο προϋπολογισμό, καθώς και στατιστικά δεδομένα των προηγούμενων 3 ετών.

 

Ανώτατο ποσό επιχορήγησης Ο αιτών μπορεί να λάβει ως ανώτατο ποσό επιχορήγησης, το ποσό των: 157.000,00€
Σε κάθε περίπτωση, το εγκεκριμένο ποσό δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό ο οποίος απαιτείται για την υλοποίηση όλων των αιτούμενων δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στην αίτηση. Οι δαπάνες κατ’ εξαίρεση δεν περιλαμβάνονται μέσα στα  όρια του ποσού που καθορίζεται ως ανώτατο.

Μέθοδος: Η ΕΜΣ υπολόγισε το ανώτατο ποσό επιχορήγησης λαμβάνοντας υπόψη  τα μοναδιαία κόστη συνεισφοράς όπως καθορίζονται στον Οδηγό του Προγράμματος, το διαθέσιμο προϋπολογισμό, καθώς και στατιστικά δεδομένα των προηγούμενων 3 ετών.