ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Με την ανάρτηση των αποτελεσμάτων, οι αιτούντες φορείς δύνανται να υποβάλλουν ένσταση.

Η  Ένσταση ορίζεται ως το αίτημα για επανεξέταση της απόφασης που ελήφθη από την ΕΜΣ και αφορά σε ορθότητα της διαδικασίας αξιολόγησης αιτήσεων.

Η ΕΜΣ λαμβάνει το αίτημα ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης erasmusplus-youth@inedivim.gr και προωθείται στην τριμελή επιτροπή ενστάσεων- παραπόνων που ορίζεται ως η επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων.

Ο φορέας έχει στη διάθεσή του 10 ημερολογιακές ημέρες από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων για την υποβολή της ένστασης-παραπόνου και η ΕΜΣ έχει υποχρέωση απάντησης εντός 10 ημερολογιακών ημερών.