Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το πλαίσιο για την ενίσχυση της ένταξης και της πολυμορφίας των προγραμμάτων Erasmus+ και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης για την περίοδο 2021-2027. Με τα μέτρα αυτά υλοποιείται η δέσμευση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, για ουσιαστική ενίσχυση και των δύο προγραμμάτων, όχι μόνο επειδή παρέχουν σε πολύ περισσότερα άτομα δυνατότητες μάθησης ή εθελοντισμού σε άλλη χώρα, αλλά ιδίως επειδή απευθύνονται σε αυξανόμενο αριθμό ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες.

Με το πλαίσιο μέτρων ένταξης που εγκρίθηκε, η Επιτροπή δίνει ισχυρή ώθηση στην ενίσχυση της ισότητας και της ένταξης στον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης και ανταποκρίνεται στη δέσμευση της πρώτης αρχής του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, σύμφωνα με την οποία κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου μάθηση.

Τα μέτρα για τα προγράμματα Erasmus+ και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης περιλαμβάνουν:

 

Η Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων ένταξης σε εθνικό επίπεδο μέσω των εθνικών οργανισμών του Erasmus+ και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Για την καλύτερη αντιμετώπιση συγκεκριμένων προκλήσεων όσον αφορά στην πρόσβαση στα προγράμματα εντός των εθνικών πλαισίων, οι εθνικοί οργανισμοί θα αναπτύξουν τα δικά τους σχέδια δράσης για την ένταξη, με βάση το εν λόγω γενικό πλαίσιο μέτρων ένταξης. Για να διευκολυνθεί το έργο αυτό και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, οι εθνικοί οργανισμοί έχουν ήδη συστήσει δίκτυο με υπεύθυνους για την ένταξη και την πολυμορφία.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχής εφαρμογή των μέτρων που θεσπίστηκαν, η Επιτροπή παραμένει επίσης σε επαφή με όλους τους βασικούς παράγοντες, από τους εθνικούς οργανισμούς έως τις οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ένταξης και της πολυμορφίας, τους εμπειρογνώμονες, τους επαγγελματίες και τους ίδιους τους συμμετέχοντες.

Το Πλαίσιο Μέτρων Ένταξης που εγκρίθηκε, δημοσιεύτηκε σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ε.Ε στην ιστοσελίδα της Ε.Ε, μαζί με το παράρτημά του.