Η πανδημία COVID-19 επηρέασε την υλοποίηση εγκεκριμένων σχεδίων και δραστηριότητες φορέων και εθελοντών του European Solidarity Corps. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το πρόγραμμα ακολουθούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, δίνουν ευκαιρίες εθελοντισμού με την αξιοποίηση της τεχνολογίας και ενθαρρύνουν την υλοποίηση δραστηριοτήτων με blended (μεικτή) και virtual (εικονική) κινητικότητα.

Στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα από τις αλλαγές που προτείνει, και με την τήρηση όλων των μέτρων που κάθε κράτος μέλος λαμβάνει για τον περιορισμό της πανδημίας, επιδιώκει:

  • Τη απρόσκοπτη συνέχιση του προγράμματος.
  • Τη δημιουργία συνθηκών για την ασφάλεια και προστασία των εθελοντών.

Virtual δραστηριότητες

Για τα εγκεκριμένα σχεδία προκρίνεται η υλοποίηση δραστηριοτήτων virtual και blended, εφόσον υπάρξει η δυνατότητα για φυσική κινητικότητα στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι επιλέξετε φυσική κινητικότητα, πρέπει η διάρκειά της να είναι ίση με την ελάχιστη διάρκεια που αναφέρεται στον Οδηγό για το European Solidarity Corps. Εάν οι συνθήκες οδηγήσουν στη μη υλοποίηση δραστηριοτήτων με φυσική κινητικότητα, μπορείτε να κάνετε χρήση της ρήτρας ανωτέρα βία. Μόνο τότε οι δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες.

Οι φορείς συνεχίζετε να έχετε την ευθύνη για ενέργειες που οδηγούν σε ποιοτικές δραστηριότητες, όπως προετοιμασία, παρακολούθηση, υποστήριξη και επικύρωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων στους συμμετέχοντες.

Χρηματοδότηση στις virtual δραστηριότητες

Η χρηματοδότηση στις virtual δραστηριότητες είναι για:

Οργανωτικές δαπάνες

Οι οργανωτικές δαπάνες που θεωρούνται επιλέξιμες συνδέονται με τον τρόπο υλοποίησης της δραστηριότητας. Για δραστηριότητες που γίνονται με φυσική κινητικότητα, επιλέξιμες θεωρούνται δαπάνες που συνδέονται με τη φυσική κινητικότητα και τη διαβίωση.

Στα σχέδια Πρακτικής Άσκησης και Απασχόλησης, οργανωτικές δαπάνες επιλέξιμες είναι όσες σχετίζονται με την προετοιμασία, εφαρμογή και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων.

Στα σχέδια Εθελοντισμού, όταν οι δραστηριότητες γίνονται virtual, οι δικαιούχοι λαμβάνετε το 35% του συνολικού κόστους για κάθε εθελοντή ανά ημέρα.

Επιχορήγηση για άτομα με αναπηρία / ειδικές ανάγκες

Στα σχέδια που συμμετέχουν νέοι με λιγότερες ευκαιρίες είναι πιθανόν να υπάρξει ανάγκη για πρόσθετη υποστήριξη για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των συμμετεχόντων.

Η πρόσθετη υποστήριξη μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες διαδικτυακές συναντήσεις και χρόνο για την καθοδήγηση. Σε αυτήν την περίπτωση, οι δικαιούχοι μπορείτε να αιτηθείτε επιχορήγηση και για τις ημέρες των virtual δραστηριοτήτων.

Επίδομα για εθελοντές

Το επίδομα που δίνεται στους εθελοντές που συμμετέχουν σε μια δραστηριότητα λειτουργεί ως συνεισφορά στα προσωπικά έξοδά τους.

Έτσι, οι εθελοντές δικαιούνται και συνεχίζουν να λαμβάνουν το επίδομα για τις ημέρες της συμμετοχής τους και σε virtual δραστηριότητες.

Έκτακτες δαπάνες

Στην περίπτωση έκτακτων και πρωτόγνωρων συνθηκών, όπως αυτές που δημιούργησε η πανδημία, είναι δυνατόν να προκύψουν και ανάγκες που καλύπτονται από την κατηγορία των έκτακτων δαπανών.

Οι δαπάνες εγκρίνονται κάθε φορά από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού, έχουν άμεση σχέση με την υλοποίηση των δραστηριοτήτων και τεκμηριώνεται αναλυτικά η ανάγκη τους.

Μέτρα ευελιξίας για κάθε Key Action

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σάς δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε τον τρόπο που θα υλοποιήσετε τις δραστηριότητες για το εγκεκριμένο σχέδιό σας.

Συγκεκριμένα, λαμβάνει μέτρα ευελιξίας που προσαρμόζονται στις ανάγκες, τις αρχές και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα κάθε δράσης.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για δυνατότητες: