ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Το νέο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης υποστηρίζει τις πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κινητοποιεί τόσο τις οργανώσεις όσο και τους νέους σε έργα που επικεντρώνονται στις προτεραιότητες αυτές. Συγκεκριμένα:

  • Το πρόγραμμα προωθεί την ένταξη και την πολυμορφία, και έχει ως στόχο να παράσχει σε όλους τους νέους ισότιμη πρόσβαση στις ευκαιρίες του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.
  • Σκοπός του προγράμματος είναι να καθιερώσει πράσινες πρακτικές σε όλα τα έργα και τις δραστηριότητες, καθώς και να προωθήσει μια συμπεριφορά περιβαλλοντικά βιώσιμη και υπεύθυνη μεταξύ των οργανώσεων και των συμμετεχόντων.
  • Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης συμβάλλει στην ψηφιακή μετάβαση , στηρίζοντας έργα και δραστηριότητες που ενισχύουν τις ψηφιακές δεξιότητες, προάγουν τον ψηφιακό γραμματισμό και αναπτύσσουν την κατανόηση των κινδύνων και των ευκαιριών της ψηφιακής τεχνολογίας.
  • Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης προωθεί τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά και τη συμμετοχή των νέων στις δημοκρατικές διαδικασίες . Έχοντας στον επίκεντρό του τον εθελοντισμό, το πρόγραμμα δραστηριοποιεί και ενδυναμώνει τους νέους ώστε να είναι ενεργοί στην κοινωνία και να γίνουν πραγματικοί παράγοντες αλλαγής.