ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Εθνικές Προτεραιότητες 2023

ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2023 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS+ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΝΕΟΛΑΙΑ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΩΜΑ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ

Τα δύο Προγράμματα για το έτος 2023 θα συνεχίσουν να επικεντρώνονται στις προτεραιότητες της Ένταξης και Πολυμορφίας, της Ψηφιακής και Πράσινης Μετάβασης, της Συμμετοχής των Νέων στον Δημοκρατικό Βίο, και ταυτόχρονα θα συμβάλλουν στην προώθηση συνεργειών και της συμπληρωματικότητας.

Εν συνόψει, οι εθνικές προτεραιότητες για το έτος 2023 είναι οι εξής:

  • Προώθηση και ενίσχυση της μετάβασης στη νέα ψηφιακή εποχή, ως αποτέλεσμα της πανδημίας Covid-19, οι οποίες μπορούν να επιτευχθούν με τη διοργάνωση καλά δομημένων και ευρέως διαδεδομένων δράσεων που στόχο θα έχουν την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων και των πολιτών, καθώς και την ενίσχυση συνεργειών και της συμπληρωματικότητας.
  • Θεσμική αναγνώριση του Youth Work και του Νεανικού Εθελοντισμού στην Ελλάδα, καθώς αποτελούν μεταξύ άλλων, αναπόσπαστο κομμάτι του ακτιβισμού της νεολαίας.
  • Προώθηση της μάθησης, της πολιτιστικής και φυσικής κινητικότητας των νέων.
  • Προώθηση της πράσινης διάστασης σε σχέδια κινητικότητας, των οποίων οι στόχοι θα συνδέονται άμεσα με θέματα που αφορούν στην κλιματική αλλαγή.
  • Διαμόρφωση του «Νέου Ενεργού Πολίτη» που λειτουργεί ως φορέας αλλαγής και βελτίωσης στην πολιτική και κοινωνική ζωή.
  • Εναγκαλισμός των αξιών  που αποτελούν την Ευρωπαϊκή Ταυτότητα των νέων και οδηγούν στην πρόληψη της κοινωνικής ένταξης και τη συνδιάρθρωση και βελτίωση της κοινωνίας, στην οποία ζουν.
  • Παροχή ασφαλών χώρων (ψηφιακών και φυσικών) ως ισχυρό, ανθεκτικό και χωρίς αποκλεισμούς δίχτυ ασφαλείας για τους νέους, με σκοπό την πρόληψη ζητημάτων ψυχικής υγείας και του στιγματισμού ψυχικών ασθενειών.