ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Όλοι οι δικαιούχοι και οι εμπλεκόμενοι εταίροι θα πρέπει να χρησιμοποιούν το έμβλημα της ΕΕ στην επικοινωνία τους για να αναγνωρίσουν την υποστήριξη που έλαβαν στο πλαίσιο των προγραμμάτων της ΕΕ και να συμβάλουν στην προβολή της ΕΕ.

Οι αποδέκτες χρηματοδότησης της ΕΕ έχουν γενική υποχρέωση να επικοινωνούν και να αυξάνουν την προβολή της ΕΕ. Σημαντική υποχρέωση σε αυτό το πλαίσιο είναι η σωστή και εμφανής απεικόνιση του εμβλήματος της ΕΕ, σε συνδυασμό με μια απλή δήλωση χρηματοδότησης, στην οποία αναφέρεται η υποστήριξη της Ε.Ε.

EU Emblem


European Commission Visual Identity


Use of the EU Emblem

Communication Guidelines for beneficiaries

Communication Guidelines for beneficiaries (EN)

Communication Guidelines for beneficiaries (EL)

Communication Materials

Χρήσιμοι λογότυποι


Logo ESC with tagline (EN)


Logo ESC with tagline (EL)


Logo ESC without tagline (EN)


Logo ESC without tagline (EL)


Logo ΙΝΕΔΙΒΙΜ


Logo Quality Label (EL)


Logo Quality Label (EN)