Σύμφωνα με την 43315 ΕΞ 2021 /7.12.2021 Υπουργική Απόφαση, με την οποία τροποποιείται η με αριθμό 13687 ΕΞ 2021/11.5.2021 όμοια απόφαση, ορίζεται ότι τα στοιχεία που αφορούν δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από 1.1.2015 έως 31.12.2020, αναρτώνται στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ιστοσελίδας του Μητρώου Επιχορηγούμενων Φορέων https://mef.diavgeia.gov.gr/  μέχρι την 31.12.2021.

Βάσει της προαναφερόμενης, υπ’ αριθμό 13687 ΕΞ 2021/11.5.2021, Υπουργικής Απόφασης, οι δαπάνες που συντελέστηκαν από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου του αμέσως προηγούμενου έτους, εν προκειμένω εντός του έτους 2021 και αφορούν επιχορηγήσεις από φορείς της γενικής κυβέρνησης, τόσο του αμέσως προηγούμενου έτους, όσο και προηγουμένων ετών μετά την 1.1.2015, πρέπει να δηλωθούν στο σύστημα το πρώτο δίμηνο του επόμενου έτους, δηλαδή μέχρι την 28.2.2022. Η δυνατότητα υποβολής στοιχείων δαπανών του έτους 2021 στο Μητρώο θα είναι διαθέσιμη από την 1 .1.2022.

Διαβάστε αναλυτικά το σχετικό έγγραφο.