Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του πιστοποιητικού Quality Label. Οι αιτήσεις που δέχτηκε η Εθνική Μονάδα Συντονισμού στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης συνολικά ήταν 18.

Κατανομή αποτελεσμάτων

Από τις 18 αιτήσεις που έγιναν στο πιστοποιητικό Quality Label προέκυψαν:

10 εγκεκριμένες

5 απορριφθείσες

3 άκυρες

Ενημερωθείτε για τις εγκεκριμένεςαπορριφθείσες και άκυρες αιτήσεις.