Το νέο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης υποστηρίζει τις πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κινητοποιεί τόσο τις οργανώσεις όσο και τους νέους σε σχέδια που επικεντρώνονται στις προτεραιότητες αυτές. Συγκεκριμένα:

  • Το πρόγραμμα προωθεί την ένταξη και την πολυμορφία, και έχει ως στόχο να παράσχει σε όλους τους νέους ισότιμη πρόσβαση στις ευκαιρίες του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.
  • Σκοπός του προγράμματος είναι να καθιερώσει πράσινες πρακτικές σε όλα τα σχέδια και τις δραστηριότητες, καθώς και να προωθήσει μια συμπεριφορά περιβαλλοντικά βιώσιμη και υπεύθυνη μεταξύ των οργανώσεων και των συμμετεχόντων.
  •  Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης συμβάλλει στην ψηφιακή μετάβαση , στηρίζοντας σχέδια και δραστηριότητες που ενισχύουν τις ψηφιακές δεξιότητες, προάγουν τον ψηφιακό γραμματισμό και αναπτύσσουν την κατανόηση των κινδύνων και των ευκαιριών της ψηφιακής τεχνολογίας.
  • Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης προωθεί τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά και τη συμμετοχή των νέων στις δημοκρατικές διαδικασίες . Έχοντας στον επίκεντρό του τον εθελοντισμό, το πρόγραμμα δραστηριοποιεί και ενδυναμώνει τους νέους ώστε να είναι ενεργοί στην κοινωνία και να γίνουν πραγματικοί παράγοντες αλλαγής.
  • Το πρόγραμμα παρέχει ευελιξία για την προσθήκη ετήσιων προτεραιοτήτων, γεγονός που επιτρέπει την αντιμετώπιση απρόβλεπτων προκλήσεων —όπως π.χ. οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 και η ανάκαμψη από αυτήν—, ιδίως στον τομέα της πρόληψης και της στήριξης της υγείας. Το πρόγραμμα μπορεί να κινητοποιήσει εθελοντές για τη στήριξη σχεδίων που αντιμετωπίζουν διάφορες προκλήσεις όσον αφορά την υγεία.